Name Place
   

Suhas C. Shevale

Satara

Shamsundar V Khilare

Satara

Manojkumar V Khilare

Satara

Aananta P. Suryvanshi

Hingoli

Aabdul Naim

Hingoli

Dattatray B. Ivare

Pune

Rajendra Y. Jadhav

Satara

Sampat P. Magar

Satara

Rahul B. Pawar

Pune

Machindra N. Talekar

Satara

Santosh V. Mandagare

Satara

Sanjay R. Jadhav

Satara

Ramdas N. Pawar

Satara

Prashant B. Jadhav

Satara